Polityka prywatności aplikacji mobilnej

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Questing – Gry terenowe jest Operator.
2. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
3. Korzystanie z Aplikacji oraz zawieranie umów za pośrednictwem Aplikacji (z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych) jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych przez Operatora. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy).
4. W celu skorzystania z Usług opisanych w rozdziale II Regulaminu wymagane jest uzyskanie następujących danych osobowych Użytkownika:
4.1. adres e-mail,
4.2. informacja o lokalizacji.
5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Użytkownik lub jego opiekun prawny wyraził stosowną zgodę.
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa wprowadzanych przez niego do Aplikacji Mobilnej danych.
7. Operator będzie przetwarzał dane osobowe w celach dostarczenia usług związanych z korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.
8. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:
8.1 w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
8.2 w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
9. Podczas korzystania z Aplikacji Mobilnej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Podstawy prawne żądania Użytkownika:
a) Dostęp do danych – art. 15 RODO
b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO
c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO
f) Sprzeciw – art. 21 RODO
g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 11 niniejszego rozdziału, można przesłać stosowną wiadomości e-mail na adres: kontakt@questing.pl
13. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
14. Aplikacja Mobilna używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Aplikacji, dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk Aplikacji Mobilnej.
15. W ramach Aplikacji stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”:
15.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Aplikacji),
15.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
16. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
17. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy świadczeniu usług Aplikacji. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
18. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.