REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MOBILNEJ

I. Postanowienia ogólne
II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną
III. Warunki zawierania umów o dostarczanie usług cyfrowych
IV. Warunki umów o dostarczanie usług cyfrowych
V. Własność intelektualna
VI. Wymagania techniczne
VII. Zasady administrowania danymi osobowymi w celu zawarcia i wykonania umowy
VIII. Odpowiedzialność oraz obowiązki stron
IX. Postępowanie reklamacyjne
X. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Fundacja Questingu wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000484369, adres siedziby oraz adres do doręczeń: Bałtów 82/3, 27-423 Bałtów, NIP: 6612369834, REGON: 260731104, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@questing.pl, tel. +48 500638679, będąca właścicielem Aplikacji (zwana dalej „Operatorem”), ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”), który reguluje zasady korzystania z aplikacji mobilnej Operatora o nazwie „Questing – Gry terenowe” (zwanej dalej „Aplikacją Mobilną”).
2. Aplikacja Mobilna i udostępnione w jej ramach usługi stanowią usługę cyfrową w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., a udostępniane w Aplikacji Mobilnej treści stanowią treści cyfrowe w rozumieniu niniejszej ustawy.
3. Użytkownikiem Aplikacji Mobilnej w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez Aplikację zainstalowaną na własnym urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”).
4. Aplikacja Mobilna jest aplikacją przeznaczoną wyłącznie dla konsumentów i ma na celu zachęcić Użytkowników do poznawania atrakcji turystycznych, kulturowych, przyrodniczych i historycznych w wybranych lokalizacjach w Polsce i Czechach w formie gier terenowych (dalej: „Questów”).
5. Użytkownik ma możliwość założenia konta (dalej: „Profil”) w Aplikacji Mobilnej.
6. Treści udostępniane za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej mają charakter wyłącznie informacyjny.
7. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, w szczególności Profili lub zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy:
7.1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
7.2. oszczercze, zniesławiające lub pomawiające,
7.3. które mogą oczerniać jakąkolwiek mniejszość w tym seksualną, grupę etniczną, płciową przez stereotypowe opisywanie lub w inny sposób, w tym poprzez promowanie nienawiści lub wyrządzanie fizycznej szkody jakiegokolwiek rodzaju wobec jakiejkolwiek grupy,
7.4. o charakterze rasistowskim, faszystowskim, nazistowskim, komunistycznym,
7.5. naruszające uczucia religijne,
7.6. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
7.7. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
7.8. naruszające dobra osobiste Użytkowników lub osób trzecich,
7.9. wprowadzające w błąd Użytkowników.
8. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminem, stosuje w szczególności przepisy:
8.1. kodeksu cywilnego,
8.2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
8.3. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
8.4. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
8.5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Operator na podstawie Regulaminu, w ramach Aplikacji Mobilnej świadczy następujące Usługi Elektroniczne (zwane dalej „Usługami”):
1.1 prowadzenie Profilu,
1.2 wyszukiwarka,
1.3 formularz zgłoszenia,
1.4 formularz zamówienia,
1.5 punkty.
2 Użytkownik nieposiadający Profilu w Aplikacji może:
2.1 korzystać z funkcji tutorial,
2.2 przeglądać listy oraz mapy Questów.
3 Użytkownik posiadający Profil w Aplikacji może:
3.1 korzystać z funkcji tutorial,
3.2 przeglądać listy oraz mapy Questów,
3.3 przeglądać ulubione gry terenowe, które Użytkownik już przeszedł,
3.4 oceniać i opiniować poszczególne Questy.
2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Aplikacji Mobilnej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo do zamieszczania w niej danych.
4. Prowadzenie Profilu w Aplikacji ma charakter bezpłatny. W celu założenia Profilu w Aplikacji Mobilnej Użytkownik musi wypełnić znajdujący się w Aplikacji formularz rejestracji i potwierdzić rejestrację konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany na adres mailowy podany w formularzu rejestracji. Rejestrując konto Użytkownik jest zobowiązany podać adres e-mail lub numeru telefonu oraz hasło. Założenie Profilu w Aplikacji Mobilnej jest warunkiem koniecznym pozwalającym Użytkownikowi na uczestnictwo w Questach (bez konta w Aplikacji Użytkownik ma możliwość wyłącznie przeglądania list i map Questów).
5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielić bądź odmówić zgody na geolokalizację. W przypadku niektórych urządzeń mobilnych o możliwości udostępniania informacji o lokalizacji Użytkownika decydują ustawienia urządzenia wprowadzone przez Użytkownika. Wyrażenie zgody na geolokalizację nie jest warunkiem korzystania z Aplikacji, lecz skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.
6. Za pomocą wyszukiwarki Użytkownik ma możliwość wybierania i filtrowania dostępnych w Aplikacji Mobilnej Questów według kryteriów takich jak:
6.1. lokalizacja (Użytkownik może wskazać województwo, w którym szuka Questów),
6.2. tematyka (historyczne, kulturowe, przyrodniczne),
6.3. sposób podróżowania i przejścia Questa (pieszo, samochodem, na rowerze itp.),
6.4. stopień trudności,
6.5. dostępność i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
7. Za pośrednictwem formularza zgłoszenia dostępnego w Aplikacji Mobilnej z poziomu danego Questu, Użytkownicy mogą przesyłać Operatorowi uwagi oraz propozycje zmian do Aplikacji Mobilnej.
8. Użytkownik jest zobowiązany do:
8.1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd,
8.2. niezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas rejestracji w przypadku ich późniejszej zmiany,
8.3. zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go osobom trzecim,
8.4. niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
9. Za pomocą Punktów przyznawanych w Aplikacji Użytkownik, który spełnia warunki opisane w pkt 14 rozdziału II może uzyskać Nagrody określone przez Operatora w Aplikacji.
10. Formularz zamówień umożliwia wymianę Punktów na Nagrody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
11. Aplikacja posiada standard WCAG 2.1. Funkcja ta skierowana jest do Użytkowników starszych oraz Użytkowników z niepełnosprawnościami i pomaga im odczytywać dostępne na trasie zagadki zgodnie z wybranymi przez Użytkowników preferencjami (np. korzystając z kontrastowego tła, powiększonej czcionki itp.).
12. Aplikację w najnowszej dostępnej wersji Użytkownik może pobrać ze sklepu internetowego: Google Play (dla systemu Android) lub w AppStore (dla systemu IOS).
13. Wszystkie Questy dostępne w Aplikacji zawierają opis w języku polskim, a niektóre z nich również w języku angielskim lub czeskim.

 1. Moduł Lojalnościowy.
  14.1. Po ukończeniu niektórych Questów dostępnych w Aplikacji Użytkownikowi mogą zostać przyznane Punkty, zgodnie z opisem Questu w Aplikacji.
  14.2. Quest musi zostać ukończony w miejscu jego lokalizacji.
  14.3. Udział w Module Lojalnościowym za pośrednictwem Aplikacji może brać tylko Użytkownik pełnoletni. W przypadku niepełnoletnich Użytkowników, którzy podali nieprawdziwe dane osobowe w celu wzięcia udziału w Module Lojalnościowym, może zostać wyzerowana ilość zdobytych w ramach Modułu Punktów i/lub anulowane zamówienie Nagrody.
  14.4. Zasady przyznawania Punktów za Questy biorące udział w Module Lojalnościowym.
  14.4.a. Tylko pełne wykonanie Questu zgodnie z opisem w Aplikacji wiąże się z przyznaniem Punktów.
  14.4.b. Punkty w ramach Modułu Lojalnościowego są przyznawane jedynie w przypadku pierwszego wykonania Questu przez danego Użytkownika (pierwsze wykonanie z konkretnego Konta).
  14.4.c. Pełna lista ukończonych w ramach Modułu Lojalnościowego Questów wraz z ilościom uzyskanych przez Użytkownika Punktów zostanie umieszczona w odpowiedniej zakładce dostępnej za pośrednictwem Konta.
  14.4.d. Punkty nie mogą zostać przeniesione na inne Konto.
  14.4.e. Ilość Punktów możliwych do zdobycia w danym Queście będzie ustalana przez administratora Questu.
  14.4.f. Ilość Punktów za konkretny Quest, zasady oraz tryb ich przyznania mogą zostać doprecyzowane i określone w opisie Questa w Aplikacji.
  14.4.g. Punkty nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
  14.5. Nagrody.
  14.5.a. Punkty zgromadzone na zasadach określonych w pkt 12 niniejszego rozdziału mogą być wymieniane przez Użytkownika na Nagrody.
  14.5.b. Nagrody możliwe do odebrania oraz liczba Punktów potrzebna do ich odbioru zostaną opisane w odpowiedniej zakładce w Aplikacji.
  14.5.c. W celu odbioru Nagrody konieczne jest złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego w Aplikacji. Skuteczne złożenie dyspozycji wymaga uzupełnienia wszystkich wymaganych w formularzu danych oraz akceptacji Regulaminu.
  14.5.d. Skuteczne złożenie dyspozycji wiąże się ze zmniejszeniem liczby Punktów w Profilu Użytkownika o liczbę wymaganą do uzyskania Nagrody.
  14.5.e. Skuteczne złożenie dyspozycji za pośrednictwem formularza zamówień zostanie potwierdzone za pośrednictwem wiadomości na numer telefonu wskazany w formularzu zamówienia przez Użytkownika.
  14.5.f. Nagrody będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, a termin ich dostawy na wskazany adres od momentu otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia złożenia zamówienia wynosić będzie od 7 do 14 dni roboczych. Użytkownik nie ponosi kosztów dostawy Nagrody.
  14.6. Reklamacje związane z wymianą Nagród oraz funkcjonowaniem Modułu Lojalnościowego należy zgłaszać na zasadach określonych w rozdziale IX Regulaminu.
  14.7. Niniejszy Moduł Lojalnościowy opisany w pkt 14 działu II Regulaminu Aplikacji stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 KC.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O DOSTARCZANIE USŁUG CYFROWYCH

1. Korzystanie przez Użytkownika z Usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jest możliwe jedynie po jej zainstalowaniu na odpowiednim urządzeniu elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale VI Regulaminu) oraz po wcześniejszym zaakceptowaniu treści Regulaminu. Zainstalowanie Aplikacji Mobilnej i zaakceptowanie Regulaminu, jest tożsame z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie Usługi wskazanej w rozdziale II Regulaminu.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi:

2.1 Użytkownik będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
2.2 Termin czternastodniowy, w którym Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy, liczy się dla usług od dnia zawarcia umowy.
2.3 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi:
a) w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy,
b) w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy.

 1. Po odstąpieniu od umowy przez Użytkownika, Operator nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z usługi cyfrowej lub treści cyfrowej, za wyjątkiem treści, które:
  a) są użyteczne wyłącznie w związku z usługą cyfrową lub treścią cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy,
  b) dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika w trakcie korzystania z usługi cyfrowej lub treści cyfrowej, która stanowiły przedmiot umowy,
  c) zostały połączone przez Operatora z innymi danymi i nie mogą zostać one rozłączone bez nadmiernych trudności,
  d) zostały wytworzone przez Użytkownika wspólnie z innymi Użytkownikami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 2. Użytkownik po odstąpieniu od umowy zobowiązany jest zaprzestać z korzystania usługi cyfrowej lub treści cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Operator może uniemożliwić Użytkownikowi, o dalsze korzystanie z usług cyfrowych lub treści cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do usług cyfrowych lub treści cyfrowych albo zablokowanie Profilu Użytkownika.

IV. WARUNKI UMÓW O DOSTARCZANIE USŁUG CYFROWYCH

1. Świadczenie Usług przez Aplikację Mobilną opisanych w rozdziale II pkt ma charakter bezpłatny.
2. Umowa o dostarczanie Usługi cyfrowej polegającej na korzystaniu z Aplikacji Mobilnej zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Dla korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego połączonego z Internetem, wyposażonego w funkcję GPS (np. smartfon, tablet). Koszty połączenia z Internetem obciążają̨ Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez niego z operatorem telekomunikacyjnym.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Aplikacją Mobilną, a niewyłączone postanowieniami odrębnych przepisów lub licencji należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Aplikacji Mobilnej do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Aplikacji Mobilnej, bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.
3. Przesyłanie przez Użytkowników w ramach Aplikacji Mobilnej treści cyfrowych, jest równoznaczne z oświadczeniem przez te podmioty, iż posiadają one stosowne prawa do publikacji danego materiału.
4. Użytkownik, przesyłając Operatorowi materiały oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w przypadku wystąpienia w związku z tym przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Operatora, zobowiązuję się zwolnić go z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest posiadanie urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, wyposażonego w moduł GPS (np. smartfon, tablet) i posiadającego systemem operacyjny Android 6.0 lub nowszy albo iOS 11 lub nowszy. Aplikacja Mobilna jest w pełni funkcjonalna i kompatybilna z wymienionymi powyżej systemami operacyjnymi.
2. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w Regulaminie stanowi jego naruszenie.
3. Dla prawidłowego działania Aplikacji Mobilnej i korzystania z wszystkich dostępnych w niej funkcjonalności konieczne jest udzielenie przez Użytkownika zgody na zbieranie danych geolokalizacyjnych jego urządzenia.
4. Udzielenie przez użytkownika zgody, o której mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału, pozwala monitorować położenie Użytkownika i sprawdzać w ten sposób czy Użytkownik stawił się we wszystkich punktach kontrolnych znajdujących się na trasie danego Questa. Po przejściu przez punkt kontrolny Użytkownik otrzymuje powiadomienie informujące go o prawidłowym przejściu danego fragmentu trasy, a po ukończeniu ostatniego punktu kontrolnego – o poprawnym przejściu Questa.
5. Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji (lub posiadanie Aplikacji uruchomionej w tle) jest konieczne dla korzystania z funkcjonalności Aplikacji.

VII. ZASADY ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Questing – Gry terenowe jest Operator.
2. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
3. Korzystanie z Aplikacji oraz zawieranie umów za pośrednictwem Aplikacji (z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych) jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych przez Operatora. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy).
4. W celu skorzystania z Usług opisanych w rozdziale II Regulaminu wymagane jest uzyskanie następujących danych osobowych Użytkownika:
4.1. adres e-mail,
4.2. informacji o lokalizacji,
4.3. imię i nazwisko,
4.4. adres,
4.5. numer telefonu.
5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Użytkownik lub jego opiekun prawny wyraził stosowną zgodę.
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa wprowadzanych przez niego do Aplikacji Mobilnej danych.
7. Operator będzie przetwarzał dane osobowe w celach dostarczenia usług związanych z korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.
8. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:
8.1 w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
8.2 w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
9. Podczas korzystania z Aplikacji Mobilnej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Podstawy prawne żądania Użytkownika:
a) Dostęp do danych – art. 15 RODO
b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO
c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO
f) Sprzeciw – art. 21 RODO
g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 11 niniejszego rozdziału, można przesłać stosowną wiadomości e-mail na adres: kontakt@questing.pl
13. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
14. Aplikacja Mobilna używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Aplikacji, dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk Aplikacji Mobilnej.
15. W ramach Aplikacji stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”:
15.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Aplikacji),
15.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
16. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
17. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy świadczeniu usług Aplikacji. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
18. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy stronami, Operator zobowiązuje się wykonać Usługi z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.
2. Użytkownika korzystający z usług Aplikacji Mobilnej jest odpowiedzialny za własne bezprawne działania. Za działania osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiadają ich opiekunowie prawni.
3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do tego, aby dane zamieszczane w Aplikacji Mobilnej były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
4. Odczyty GPS widoczne w Aplikacji Mobilnej mogą być niedokładne ze względu na ilość czynników wpływających na jakość odczytu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność odczytów pozycji GPS urządzenia Użytkownika.
5. Operator informuje Użytkowników o aktualizacjach Aplikacji Mobilnej przez cały okres trwania umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie między Operatorem a Użytkownikiem. Użytkownik ma obowiązek instalowania aktualizacji dostarczanych mu przez Operatora w rozsądnym czasie.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe zdarzenia, a także działania oraz czynności wykonywane przez Użytkownika podczas wykonywania Questów.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej (Aplikacji Mobilnej) oraz treści cyfrowej (związanej z Aplikacją) na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
3. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@questing.pl lub w formie pisemnej do siedziby Operatora, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej skargę lub zażalenie.
4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
4.1. imię, nazwisko,
4.2. adres e-mail,
4.3. opis problemu, którego dotyczy reklamacja.
5. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O ich rezultacie Operator niezwłocznie powiadomi składającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
6. W przypadku uznania reklamacji Użytkownika, Operator doprowadza świadczoną przez siebie usługę cyfrową do zgodności z umową na swój koszt.
7. Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z Operatorem w celu ustalenia czy brak zgodności usługi cyfrowej lub treści cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług oferowanych przez Operatora zgodnie z Regulaminem w każdej chwili, usuwając Aplikację Mobilną z urządzenia, na którym Aplikacja Mobilna została zainstalowana, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie w trybie natychmiastowym.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji Mobilnej treści o charakterze bezprawnym.
3. Zabronione jest korzystanie z Aplikacji Mobilnej w celach zarobkowych lub promocyjnych bez wcześniejszej zgody Operatora. W przypadku stwierdzenia przez Operatora faktu korzystania z Aplikacji Mobilnej w celach komercyjnych niezgodnych z charakterem Aplikacji lub przepisami, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Aplikacji Mobilnej dla danego Użytkownika.
4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w usłudze cyfrowej lub treści cyfrowej – jeśli nie jest ona dostarczana w sposób jednorazowy – z powodu lub w celu:
4.1. ulepszania istniejących i dodania do niej nowych funkcjonalności,
4.2. poprawiania wyglądu graficznego Aplikacji Mobilnej,
4.3. zmiany przepisów prawa obowiązującego lub wydania decyzji przez odpowiednie organy, powodujących konieczność ich zmiany,
4.4. przyczyn spowodowanych działaniem siły wyższej,
4.5. przyczyn spowodowanych zmianami organizacyjnymi u Operatora.
5. Zmiany, o których mowa w pkt 4 nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Użytkowników. Jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Użytkownika do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i na korzystanie z niej, Operator informuje o niej Użytkownika z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
1.1. terminie dokonania zmiany,
1.2. właściwościach zmiany,
1.3. prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
6. Operator zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału, jeśli zapewnił Użytkownikowi uprawnienie do zachowania bez dodatkowych kosztów treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową w stanie niezmienionym.
7. Jeśli zmiany, o których mowa w pkt 4 spowodują, iż korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika jest utrudnione lub niemożliwe, Operator ma obowiązek poinformować z wyprzedzeniem Użytkownika na trwałym nośniku o terminie dokonania zmiany, właściwościach zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
8. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 29.02.2024.
9. Regulamin jest dostępny w Aplikacji Mobilnej oraz na stronie https://questing.pl/regulamin-aplikacji-mobilnej/
10. Aplikacja dostępna jest w języku polskim.