Powstają questy opowiadające o hutniczej historii Ostrowca Świętokrzyskiego!

Ostrowiec Świętokrzyski, od wieków związany jest z hutnictwem żelaza. To jemu miasto zawdzięcza swój rozwój i dzisiejszą tożsamość. Dzięki Fundacją Questingu, na jego ternie powstają trzy questy, dzięki którym zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą mogli poznać historię wielu obiektów oraz osób związanych z ostrowieckim hutnictwem.


Początki hutnictwa na tym terenie sięgają okresu Starożytnego Rzymu. Szacuje się, że w pierwszych wiekach naszej ery w regionie Gór Świętokrzyskich funkcjonowało ponad 600 tys. pieców do jednorazowego wytopu żelaza, a łączna wielkość produkcji wynosiła ok. 10 tys. ton żelaza. Pozostałością po działalności starożytnych hutników są licznie występujące po dziś dzień stanowiska archeologiczne o charakterze produkcyjnym. Hutnicze tradycje, choć już zdecydowanie na mniejszą skalę,
kontynuowane były w średniowieczu. Ponowny rozkwit hutnictwa przypadł natomiast na czasy staropolskie. W XVI-XVIII w. funkcjonowały w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego licznie kuźnice pracujące w oparciu o energię wodną. Ok. 1813 r. Jerzy Dobrzański, ówczesny właściciel dóbr ostrowieckich wybudował w miejscu zwanym Kuźnią (obecnie jedna z dzielnic Ostrowca) pierwszy wielki piec. Następnie w latach 1837-1839 inż. Antoni Klimkiewicz, na nadrzecznych błoniach pod Ostrowcem, postawił nowoczesny zakład z dwoma wielkimi piecami, nazywany Hutą Klimkiewiczów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i przemyślanym inwestycjom huta wyrosła na jeden  z czołowych zakładów przemysłowych Królestwa Polskiego. Zakłady Ostrowieckie przetrwały zawirowania dziejowe i przez szereg lat były krajowym potentatem w branży przemysłu hutniczego. Dzisiejsza Huta Celsa Ostrowiec jest największym zakładem przemysłowym województwa świętokrzyskiego.

Wiele pozostałości po dawnym hutnictwie występuje w południowej części miasta. Przygotowywane ścieżki questingowe mają za zadanie przybliżyć historię tych poszczególnych obiektów, wyjaśnić ich przeznaczenie i funkcję jaką kiedyś pełniły.

Questing to forma gry terenowej, która może doskonale służyć, jako narzędzie do edukacji. Opracowywane przez nas scenariusze questingowe będą nawiązywały nie tylko do kwestii związanych z techniką. Zależy nam, aby poprzez opowieść o przemyśle przypomnieć także sylwetki twórców ostrowieckiego hutnictwa, przybliżyć życie codzienne robotników i podkreślić miastotwórczą rolę huty. Pozwoli to na budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości oraz potrzeby utrwalenia. – wyjaśnia Edyta Lenart Wojna – Prezes Zarządu Fundacji Questingu – Mamy nadzieję, że realizowany przez nas projekt odegra istotną rolę edukacyjną nie tylko wśród mieszkańców Ostrowca, ale i odwiedzających miasto gości.

Zrealizowane w ramach projektu questy będą dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń w formie pliku PDF, w największej bazie questów w Polsce – www.questing.pl a w wersji papierowej zostaną rozpowszechnione w Centrum Informacji Turystycznej.

Inauguracja questów nastąpi 18 września (szczegóły podamy wkrótce).

Patroni Projektu: Świętokrzyska Grupa Mediowa oraz Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 


Pobierz aplikację
i rozpocznij z nami ekscytującą przygodę!